كانفرانس صلح به تعويق افتاد به تاريخ ٢٥-٢٧ اپريل ٢٠١٤

پروګرام کنفرانس بین المللی برای افغانستان

صلح در سال ۲۰۱۴در افغانستان

 afgh_dari

افغانستان در سال۲۰۱۴ :

مشکلات ویا چالش ها  برای صلح و ترقی

  محل و وقت : از ۱۱ تا ۱۳ اوکتوبر سال ۲۰۱۳ په شتراسبورګ / سیاروس / فرانسه !

 برگذاركننده. حلقات بین المللی                     No to War – No to NATO   

به همکاری:

   سازمان  صلح در  المان ، شبكه همكاري صلح افغان و المان

   OUTAN

Mouvemet de la Paix        ( فرانسه)

با همکاری و حمایت :بنیاد روزا لوکسیمبورګ و چپ های اوروپا و یک تعداد اتحاد یه ها و سازما ن های افغانی دراوروپا و

 افغا نستان!

 – کمیته دفاع از حقوق بشر در افغانستان  (المان)

– فدراسیون ژورنالستان افغانستان (افغانستان)

 – کمک های بشری به افغانستان٫ فریابورګ (المان)

– سازمان مستقل کمک کننده برای افغانستان٫ الزاس (فرانسه)

– مرکز اسلامی افغان ها (هالند)

 – اجتماع اسلامی افغان ها ٫هامبورګ (المان)

 – کمیته صلح٫ بازسازی وکلتور٫ برلین (المان)

 – امسیمبل کلتوری افغان ها در هامبورګ (المان)

– سازمان وکلای عدالت خواه در کابل٫ (افغانستان)

– اتحاد اسلامی افغان ها در فرانسه٫ (فرانسه)

– کمیته اسلامی ژورنالستان ازاد در افغانستان٫ ( افغانستان)

– کمیسیون اتحاد و هم اهنګی

 – کمیته کلتوری افغان ها در بادن- ورتیمبرګ٫ (المان)

– اتحادیه محصلین پوهنتون کابل٫ (افغانستان)

 – سازمان افغان ها در بریمن٫ (المان)

– سازمان مهاجرین افغان در برلین٫ (المان)

 – سازمان حقوق زنان در افغانستان٫ (المان)

– ایتلاف سازمان های مترقی ودیموکرات افغانستان٫ ( افغانستان)

 – جنبش اینده افغانستان٫ (افغانستان)

– انجمن مهاجرین افغان در اروپا

–  کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان (المان)

– سازمان ترقی افغانستان٫ هایدلبرګ٫  (المان)

– صلح خواهان در هامبورګ (المان)

                

مقدمه

                       

– افغانستان در سال ۲۰۱۴ تحولات  تعین کننده و سرنوشت ساز را در پیشرو دارد۰ جنګ در افغانستان یک فاجعه بزرګی را به بار اورده۰                

– ما به اطمینان ګفته میتوانیم که ازتاثیرات این جنګ های ۳۳ ساله هیچ افغانی٫ چه در داخل کشور وچه هم در خارج به امان نبوده ونیست۰

– همه میدانند که این جنگ ظالمانه را  در أفغانستان قدرت هاي خارجي دامن زده و أما اين حالت با خواست   و عمل كرد مردم این سرزمین تغير پذير است۰

– ماهمه خواهان  حمايت ازحق خود ارادیت مردم أفغانستان در أزادي و صلح  درازادی و صلح هماهنګ با فرهنګ و طبیعت این سرزمین هستيم

– ما خواستار اخراج همه نيرو هاي خارجي از أفغانستان بوده احترام به حاكميت ملي أفغانستان داریم۰ پیشنهاد کاهش عساکر خارجی را هیچ وقت خاتمه اشغال نمیدانیم ۰

– به این اساس٫ ما خواستار اتش بست فوری ٫اخراج کامل قوای خارجی واحترام به حاکمیت ملی افغانستان میباشیم۰

– مردم أفغانستان راه جګونګی صلح را خود مطابق با فرهنګ خود وحقوق بینالمللی بشر دریافت خواهند کرد۰

تشكيل اءتلاًفات ومذاكرات با نيرو هاي مختلف ديني و اجتماعي درين رأستا  بايد انكشاف يابد۰

تنها با همكاری همګان  ميتوان رآه های صلح را بخاطر  ملت  جستجو كرد۰

ما یک راه صلح امیز نه تنها برای کشور خود٫ بلکه برای تمامی منطقه خواهانیم٫ بدین اساس باید تمام ممالک منطقه درین پروسه صلح دخیل شوند۰ ما ميدانيم  كه اين راه دشوار بوده ممانعت ها داشته وبدون  قرباني و به اسانی بدست نمي ايد۰

ما معتقد يم كه اين اهداف افغانستان ازاد  و خود اراده ٫ با عزم تمام ملت افغان بالخصوص زنان افغانستان با كمك جوامع مدنی افغانستان و با حمايت وسيع  جامعه بين المال  براي صلح وازادي و  با همكاری حركات اجتماعي  بدست خواهد امد۰

همكاری همه براي صلح وازادي يك ضرورت مبرم بوده٫ تفرقه اندازی خيلی ضرر الود خواهد بود۰

اساس همكاری ما در افغانستان تنها خواسته های بر حق زن و مرد افغان است۰إمكانات تحصيل به دختران وپسران و هم چنان دسترسی به مراکز صحی در قرا و قصبات کشور باید از اولویت ها باشند

براي يك انكشاف پايه دار راه های درست و با ثبات که برای اکثریت مردم قابل قبول باشد٫ برګزیده شود۰

كشور هاي ناتو بايد مسوليت اين همه فاجعه نظامي  ،مدني٫ اقتصادي و اوكولوژي در افغانستان را  متقبل شوند۰

أفغان های خارج از كشور و سازمان هاي مختلف حركت های صلح با همكاري سازمان های افغاني ميخواهند فعالانه  درين راستا با براه انداختن کنفرانس اتی مبارزه نمایند۰

(افغانستان در ٢۰١٤ وچالش های برای صلح و انكشاف)

ما از تمام نضریات و ابتکارات مبنی بر خروج کامل نیرو های خارجی برای تامین صلح حمایت کرده و پروسه رسیدن به صلح با ثبات را پشتیبانی میکنیم۰

درين كنفرانس  موظوعات ذیل مورد بحث خواهد بود:

– چه باید کرد که یک سیاست ازاد و مستقل از طرق رسمی ویا غیررسمی تقویه ګردد؟ تا بدین ترتیب حاکمیت ملی تامین و اخراج کامل قوای خارجی تظمین ګردد۰

– چطور می توان مساعی را بری حل و فصل مناقشات منطقوی با شامل کردن کشورهای منطقه و همکاری جوامع مدنی و صلح خواه انسجام داد و تقویت بخشید

– چطور ميتوان اشتی ملی رآه براه انداخت؟ (با تمام ګروپ های درګیر)

– مذاكرات با طالبان به چه منوال؟

– چطور ميتوان خشونت عليه زنان را در افغانستان متوقف كرد،و توامندي زنان را حمايت كردو مشاركت شانرا  در اجتماع تقويت نمود؟

– چه ميتوان كرد  برای رسيدن به يك انكشاف دوامدار در افغانستان ؟

 – چه معنی دارد ( کمک به همرای خود کمک)؟

 –  ايا ضرورت به يك تحلیل نو از پيشرفت برای افغانستان است؟

 – چطور ميتوان به خود كفاي زراعتي و رشد پايه دار زراعت رسيد؟

– چطور ميتواند افغانستان از مودل  نيو ليبرال انكشافی دوری نمايد؟

– چطور ميتوان توانای های ذاتی خود افغانها بخصوص زنان افغانستان را تقویت كرد؟

– چطور ميتوان از جامعه مدني واز پروژه هاي غير متمركز ( dezentral ) حمايت كرد؟

–  سازمان های بين المللی  بخصوص ملل متحد بعد از ٢٠١٤ چه مسولیت های خواهد داشت؟

  – چطور ميتوان براي اين اهداف  همكاری نيرو های افغاني داخل و خارج أفغانستان را بسيچ كرد؟

– ايا برای رسیدن به این  اهداف  به يك پلات فورم بين المللي ضرورت است؟

امادگي براي اين كانفرانس يك روند  باز بوده از  همه نيرو ها ، دعوت  به شركت فعالانه مينمايم۰

پروګرام

وقت:۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰                       تاریخ:جمعه ۱۱ اکتوبر

(NO TO WAR-NO TO NATO)او کلایر چاستانی    (IALANA)افتتاح: رینر براون   وقت:۱۸:۴۵ – ۲۱:۳۰

مجلس : افغانستان در چهار راه!

– فاروق اعظم (ترتیب کننده مجلس)

(IALANA)- کریم پوپل (وکیل مدافع قربانیان فاجعه کندز

– وحید مژده ( عضو جبهه وحدت ملی درافغانستان بر ضد قوای نظامی خارجی)

– اداره کنندګان مجلس:وحیده کبیر ،فریده سلیمان و ګلرحیم صافی

– میز مدور : رول سازمان های صلح جهانی، مبارزه علیه قوای بیګانه و پشتیبانی از روند صلح

(MOUVEMENT DE LA PAIX)- رینر براون ،یویس جین ګالاس

کلاودیا هیدیت(چپی هی اروپای)

(VREDE VZW.BELGIENلودو دی برابندر (بلجیم

– اداره کننده مجلس:هانیه لوری تیو لکی (اتحادیه صلح المان و افغانستان )

شنبه اکتوبر ۱۲

وقت:  ۱۰:۰۰تا ۱۲:۳۰

مظاهره :صلح برای افغانستان– خروج مکمل قوای خارجی!

– از میدان عمومی تامیدان کلیبر

 مشایعت کنندګان :فرانسیس وورتڅ،ماری ـ کریستینی ویرګییات، توبییاس پفلیوګر،کریم پوپل ،شریفه زرمتی وردګ ،فاروق اعظم او شغنان احد زاده.

ادامه کنفراس

وقت:۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰

–  راه های رسیدن بسوی یک افغانستان صلح امیز و دیوکراتیک!

– ملاضعیف (سفیر اسبق طالبان در پاکستان)

فهیم آدا (اتحادیه سازمان های مترقی و دیمکرات افغانستان)

ـ آمین کریم (نماینده حزب اسلامی افغانستان)

نقیب الله شورش (نماینده قوم خروټی)

(IALANA- اوتو ییکل (

(MdB, Die Linke)- اداره کننده مجلس :کترین فوګلر

(MEP,GUE/NGL)- ماری ـ کریستینی  ویرګییات

ګروپ های کاری  : دید صلح آمیز و سهم دوامدار برای فردای یک افغانستان دیموکراتیک.

 – ۲۰‍۱۴:حقوق زنان و سهم انها در اینده افغانستان

( – وحیده کبیر (

(k)     کریستینی- کارښ

– صلح و حقوق بشر :

 داکتر تره کی( )سهیلا الکوزی و کریم پوپل

() – دیدګاه جوانان (فواد ځاځی و داؤد سلیمان

 رشوتخوری، رشد اجتماعی و اقتصادی (صابر سلیمان)  )

پروسه تغییرات افغانستان بعد از سال۲۰۱۴!

()- نعمان معنوی

( )نادر کبیری

-رشد  دوامدار اقتصادی و زراعتی آما چطور ؟

()- لوکاس ویرت

افغانستان و منطقه

()- کلایرچاستاین

()بشیر وارد

– کمک های ملکی آما چطور  !

()فریده سلیمان

–   اسلام ،دیموکراسی و اشتی   !

صابر سلیمان٫ فضل غنی مجددی ( مشکلات افغانستان و راه حل ان از طریق فرهنګ اسلامی)

  وقت

۱۷:۰۰  تا ۱۹:۰۰

معرفی سازمان های افغانی

()-  هرسازمان سه دقیقه وقت دارد٫ برای معلومات بیشتر با کریم پوپل ارطبات بګیرید!

–  رهبری مجلس :رینر براون او کریم پوپل

وقت۲۰:۰۰

ــ محفل کلتوری

موسیقی:خالد خلوت و دل آغا سرود٫ در ادامه این محفل کلتوری غذای افغانی هم ترتیب میګردد!

ــ یکشنبه اکتوبر ۱۳

ــوقت:۹:۳۰ تا۱۰:۳۰

ــ ګذارشات و مقالات

ــ ستارسیرت (وزیر سابقه عدلیه و کاندید مقام ریاست جمهوری ۲۰۱۴) صلح در افغانستان.

ــ کاندید مقام ریاست جمهوری (پلان صلح)

ــ فضل غنی مجددی (رول و نقش همسایه ها و ممالک اسلامی در روند صلح)

ــ متین بره کی (پوهنتون ماربورګ)

جوامع مدنی بین المللی

 به پشتیبانی خود در راه صلح و ترقی افغانستان چه کرده می توانند ؟/NGO /

ــ رهبری مجلس :کریستین کارښ (سازمان صلح المان-افغانستان)

(PCF) جاکویس فاتح

ــ وقت : ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۱۵

ادامه کار ګروپ ها :

 اشتراک در یک پروسه صلح دایمی و اساسی برای اینده یک افغانستان دیموکرات بسیار ضروری است۰

ــ وقت .۱۲:۳۰ تا ۱۳:۴۵

ګذارشات کار ګروپ ها :

مسؤلین ګروپ های کار (نکات عمده، نظریات ثابت و پیشنهادات )

(Ines)ـــ تنظیم کنندهګان: وحیده کبیر ،لوکاس ویرل

وقت :۱۳:۴۵

(mouvement de la paix) بیانیه اختتامیه :جیانیک لیپرتری

 ــ وقت :۱۴:۰۰ ختم

ـ

 No to war-no to NATOارتباط :

c/o ILANA

Marienstrasse 19/20

10117 Berlin

Tel:+493020654857

Fax:+493031996689

                              () ــ درخواست:                                                          (www.afghanistanprotest.eu)  ــ ویب سایت:

5 یورو -تخفیف  20 مبلغ اشتراک: یورو

Ciarus,7 rue Finkamatt, 6700 Strasbourg France: محل کنفراس

www.ciarus.com

ـــ مجلس کلتوری : کسانیکه در کنفرانس اشتراک ندارند٫ باید ۵ ایرو تکت خرداری نمایند۰

ــ  کنفرانس به زبان انګلیسی است :ما کوشش می کنیم که انرا به زبان های پښتو ، دری ، فرانسوی و آلمانی ترجمه نماییم.

ـــ ارزومند اعانه شما استیم

ILANA  نام :

1000668 نمبر حساب بانکی :

53350000 🙁 BLZ) نمبر بانک:

 ـــ هدف مصرف : افغانستان در سال۲۰۱۳

                             De640001000668083:  IBAN

          HELADEFIMAR: BIC

 

معلومات

در ماه می ۲۰۱۳  سه تن از اعضای سازمان های صلح آلمانی به کابل پرواز نموده، که این جا شما این ګذارش را به زبان های آلمانی، انکلیسی و فرانسوی دریافت کرده میتوانید!

www.afghanistanprotest.eu/afghanistan/

و عکس ها (تصاویر) را در این جا مشاهده کرده میتوانید !

www.afghanistanprotest.eu/afghanistan/